ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเภท สาขา วันที่ คะแนน
1
นายพีรกฤตย์ รุ่งโรจน์พุฒิธาดา ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 9) 26 เม.ย. 2565
76.77%
2
นางสาวนมนัสชนน์ คุณาพรสุจริต ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 9) 26 เม.ย. 2565
75.48%
3
นายรชานนท์ มณีปรุ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 9) 26 เม.ย. 2565
77.11%
4
นายภาคภูมิ ดีประชีพ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 9) 26 เม.ย. 2565
77.71%
5
นางสาวนรีรัตน์ ห่วงทิม ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 9) 26 เม.ย. 2565
76.80%
6
นางสาวณิชารีย์ เสถียรเสาวภาคย์ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 8) 26 ม.ค. 2565
74.40%
7
นายภิเชฐชัย บุญธนาทรัพย์ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 8) 26 ม.ค. 2565
70.50%
8
นางสาวณาตยานี ชาตะไน ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 8) 26 ม.ค. 2565
75.00%
9
นายธีรศักดิ์ ทับสาย ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 8) 26 ม.ค. 2565
71.00%
10
นายอดิศักดิ์ แซ่จึง ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 8) 26 ม.ค. 2565
72.90%
11
นายสุรชัย บำรุงชีพ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 7) 12 ต.ค. 2564
74.10%
12
นายสันติ ทองปรีชา ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 7) 12 ต.ค. 2564
74.70%
13
นางสาวณัฐชานันท์ เวชชปาน ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 7) 12 ต.ค. 2564
76.90%
14
นายชาติชาย วงศ์สิงห์ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 6) 24 มี.ค. 2564
71.63%
15
นายวุฒิชัย สังข์ขาว ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 6) 24 มี.ค. 2564
74.70%
16
นายนัฐชัย พิชัยรัตน์จินดา ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 6) 24 มี.ค. 2564
75.45%
17
นาสาวสุธาสินี มาน้อย ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 5) 18 ก.พ. 2564
80.58%
18
นางสาวจณิสตา อินเลี้ยง ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 5) 18 ก.พ. 2564
81.83%
19
นางสาววิลาวัลย์ นิกรพล ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 5) 18 ก.พ. 2564
80.90%
20
นางสาวศิเรมอร สนใจการค้า ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 5) 18 ก.พ. 2564
81.97%
21
นางสาวชญานี บุญศิริ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 5) 18 ก.พ. 2564
82.55%
22
นางสาวชลลดา ศรีอ่ำดี ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 5) 18 ก.พ. 2564
79.97%
23
นางสาวภัณฑิรา ปทุมมณี ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 5) 18 ก.พ. 2564
77.78%
24
นางสาวสุธาทินิกร อรุณโชคทวีกุล ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 5) 18 ก.พ. 2564
76.50%
25
นางสาวชนิษฐา วุฒิวรรณ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 4) 3 ธ.ค. 2562
77.81%
26
นางสาวปิยะนุช ดีรอด ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 4) 3 ธ.ค. 2562
83.78%
27
นางสาววรัญชลี ธำรงวรพร ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 4) 3 ธ.ค. 2562
82.05%
28
นายองอาจ ชัยนรัตน์ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 4) 3 ธ.ค. 2562
81.58%
29
นางสาวเพชรรัตน์ แตกปัญญา ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 4) 3 ธ.ค. 2562
80.03%
30
นางสาวพัฑฒิดา เอมรัฐ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 4) 3 ธ.ค. 2562
77.36%
31
นางสาวอารียา ปลื้มสุด ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 3) 9 ส.ค. 2562
77.40%
32
นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณพรม ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 3) 9 ส.ค. 2562
81.00%
33
นายอานันท์ ด่านลำมะจาก ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 3) 9 ส.ค. 2562
80.30%
34
นางสาวนวรัตน์ เพ็งหนุน ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 3) 9 ส.ค. 2562
74.20%
35
นางสาวมะลิวัลย์ แซ่ย่าง ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 2) 20 ต.ค. 2561
79.57%
36
นายธนารักษ์ อะคะปัญญา ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 2) 20 ต.ค. 2561
82.95%
37
นายชัยสัณฑ์ นิธิมงคลทรัพย์ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 2) 20 ต.ค. 2561
74.55%
38
นายวรศักดิ์ สกุลนี ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 2) 20 ต.ค. 2561
75.36%
39
นายภัทร สัมฤทธิ์ศรีงาม ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 2) 20 ต.ค. 2561
73.85%
40
นางสาวสุธาสินี บัวทอง ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 2) 20 ต.ค. 2561
77.58%
41
นายธันยบูรณ์ มากสวนป่าน ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 2) 20 ต.ค. 2561
83.40%
42
นางสาวอรดา ห่วงทรัพย์ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 2) 20 ต.ค. 2561
77.70%
43
นายไพฑูรย์ เข็มเพชร ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 12) 24 ก.ย. 2565
74.37%
44
นางสาวชลธิชา ยวนังกูร ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 12) 24 ก.ย. 2565
76.07%
45
นางสาววิกานดา ตันติรักษ์ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 12) 24 ก.ย. 2565
81.90%
46
นายสิปปภาส ภู่ฮะ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 12) 24 ก.ย. 2565
75.26%
47
นางสาวพรรณราย ศักดิ์เจริญ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 12) 24 ก.ย. 2565
72.48%
48
นางทัศนาพร จงเจนวุฒิ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 12) 24 ก.ย. 2565
72.25%
49
นางสาวอุษา ชะลูด ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 11) 27 ก.ค. 2565
75.25%
50
นายเทิดเกียรติ เกตสา ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 11) 27 ก.ค. 2565
75.13%
51
นางกัญญาพัชร บำรุงกิจ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 11) 27 ก.ค. 2565
75.92%
52
นายคุณากร วงษ์บวรวัชร ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 11) 27 ก.ค. 2565
71.52%
53
นางมยุรี เล็กเจริญ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 10) 6 มิ.ย. 2565
75.72%
54
นายมนตรี เดชวงศ์ษา ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 10) 6 มิ.ย. 2565
76.20%
55
นางจุฑารัตน์ เดชวงศ์ษา ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 10) 6 มิ.ย. 2565
82.00%
56
นางสาวเกษราภรณ์ สงณรินทร์ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 10) 6 มิ.ย. 2565
70.81%
57
นางชัญญรัช จันทรมี ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 10) 6 มิ.ย. 2565
73.71%
58
นายจักรกฤษณ์ กุลกิจ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 1) 20 พ.ค. 2561
77.95%
59
นายธนภัทร โม่งประณีต ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 1) 20 พ.ค. 2561
78.00%
60
นางสาวณัฏฐา บุญชัยยะ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 1) 20 พ.ค. 2561
74.43%
61
นายนพดล กิตติสมานฉันท์ ทดสอบ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ครั้งที่ 1) 20 พ.ค. 2561
77.43%