ข้อมูลภาควิชาภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มุ่งผลิตผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว เสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส และภาษาจีน  โดยนักศึกษาจะได้ฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน จากอาจารย์ชาวต่างประเทศเจ้าของภาษาโดยตรง สำหรับสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง ในโรงแรม และองค์กรธุรกิจท่องเที่ยวไม่ต่ำ  400 ชั่วโมง มีโอกาสเข้าร่วมโครงการศึกษาและฝึกงานในประเทศออสเตรียและประเทศอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ และปฏิบัติงานได้ทันทีที่สำเร็จการศึกษา นอกจากนี้คณะยังมุ่งฝึกฝนให้นักศึกษามีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และมีทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ และเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม


อาจารย์และบุคลากร

ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช
(ผู้ช่วยอธิการบดี)
ดร.นันทิรา ภูขาว สนใจ
(อาจารย์/หัวหน้าภาควิชาฯ)
ดร.กฤป จุระกะนิตย์
(อาจารย์ประจำภาควิชาฯ)
อาจารย์ปัญจมา เปมะโยธิน
(อาจารย์ประจำภาควิชาฯ)
อาจารย์สุนทร สอนกิจดี
(อาจารย์ประจำภาควิชาฯ)
อาจารย์นันทินี ทองอร
(อาจารย์ประจำภาควิชาฯ)
อาจารย์ยุวริน ศรีปาน
(อาจารย์ประจำภาควิชาฯ)
อาจารย์ภัทรภร จิรมหาโภคา
(อาจารย์ประจำภาควิชาฯ)
อาจารย์ศุภัตรา ฮวบเจริญ
(อาจารย์ประจำภาควิชาฯ)
อาจารย์วิรุต นาคคะสินธิ์
(อาจารย์ประจำภาควิชาฯ)
อาจารย์พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
(อาจารย์ประจำภาควิชาฯ)
Mr.Sean Meadows
(English Lecturer)
Mr.Masaki Yamaguchi
(Japanese Lecturer)
Mr.Masaya Nakai
(Japanese Lecturer)
Mr.Hironobu Miyashita
(Japanese Lecturer)
Mr.Bao Ye
(Chinese Lecturer)
Ms.Liting Peng
(Chinese Lecturer)
อาจารย์ปิยธิดา กังวานสิทธิ์
(อาจารย์ประจำภาควิชาฯ)
อาจารย์อัคร ธนะศิรังกูล
(อาจารย์ประจำภาควิชาฯ)
Mr.Paul Richard Gomes
(English Lecturer)
อาจารย์จินต์จุฑา ไชยศรีษะ
(อาจารย์ประจำภาควิชาฯ)
Mr.Ching Yueh Chang
(Chinese Lecturer)

หลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) – Bachelor of Arts (B.A.)
- สาขาวิชาการโรงแรม  (Hotel Studies)
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว (Tourism Studies)

หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ม.6, กศน, ปวช, ปวส, หรือเทียบเท่า และเทียบโอน
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตรี ปวส.หรือเทียบเท่าด้านพาณิชยกรรม สามารถโอนหน่วยกิตเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวได้ โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหน่วยกิตที่เทียบโอนได้
 
จำนวนหน่วยกิต
- รวมตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต

อาชีพหลังจบการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม สามารถประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวางทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวกับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอาทิเช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานในโรงแรมและภัตตาคารพนักงานในบริษัทท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และพนักงานจัดการประชุมนานาชาติ เป็นต้น

วิชาที่เรียนเบื้องต้น

รายวิชาที่ต้องเรียน
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  35 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ  84 หน่วยกิต
 
1.กลุ่มวิชาพื้นฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
- จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ
- อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- นวัตกรรมการจัดการองค์กรและทุนมนุษย์
- กฏหมายเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ
- พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
- ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
- โมบายแอพพลิเคชั่นเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
 
2.กลุ่มวิชาชีพบังคับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
- การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- การจัดการธุรกิจนำเที่ยว
- งานโรงแรม
- การเดินทางและการขนส่ง
- การพัฒนอย่างยั่งยืนในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
- การตลาดสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ
- ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
- อุตสาหกรรมการบิน
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
- ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
- การท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ
- การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์
- การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- นันทนาการ
- งานมัคคุเทศก์
- การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- ศิลปะในประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ด้านการบริการ
- ระบบสารสนเทศสำหรับงานโรงแรม
- งานแม่บาน
- การบัญชีโรงแรม
- ครัวและการประกอบอาหารไทย
- อาหารนานาชาติ
- อาหารไทย
- ศาสตร์การประกอบอาหาร
- งานด้านบาร์และเครื่องดื่ม
- การจัดการภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
- ธุรกิจสปาและสุขภาพ
- การจัดดอกไม้และการแกะสลัก
2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก ด้านภาษาต่างประเทศ
- ภาษาญี่ปุ่น
- ภาษาฝรั่งเศษ
- ภาษาจีนกลาง
- ภาษาเกาหลี
- ภาษาสเปน
- ภาษารัฐเซีย
 
(**หมายเหตุ : วิชาเรียนเบื้องต้นเท่านั้น**)