ภาพกิจกรรม

การแข่งขันทำอาหารไทย "ตามรอยอาหารของพ่อ เมนูโปรดเพื่อความพอเพียง"
ณ ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2560


 งานสายสัมพันธ์การโรงแรมฯ ครั้งที่ 28
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์


 งานปัจฉิมนิเทศ 26 ธันวาคม 2559


งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษารุ่นที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ชั้น (อาคาร 12)  มหาวิทยาลัยสยามงานสายสัมพันธ์การโรงแรมฯ ครั้งที่ 26 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 22 มีนาคม 2558ภาพงาน 
Freshly day  ภาพงาน ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาการโรงแรมฯ รุ่นที่ 22


 

 

You are here: Home ภาพกิจกรรม