หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Hotel and Tourism Studies

2. ชื่อปริญญา

ภาษาไทย  
ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรมและการท่องเที่ยว)
ชื่อย่อ : ศศ.บ. (การโรงแรมและการท่องเที่ยว)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts Program in Hotel and Tourism Studies
ชื่อย่อ :  B.A. (Hotel and Tourism Studies)

3.  ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร
      ความมุ่งหวังของการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม
      นอกจากการมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพนั้นๆแล้ว จุดประสงค์ที่สำคัญคือ  การเน้น
      ให้บัณฑิตมีความชำนาญในการใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับความความต้องการของธุรกิจ
      ด้านการบริการต่างๆ ตลอดจนการให้การศึกษาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อสร้างให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มี
      โลกทัศน์ที่กว้างไกล รวมทั้งเข้าใจความแตกต่างทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสามารถทำงานร่วมกับ
      ชาวต่างชาติได้
    
3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
      3.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อสนองความต้องการของ
              อุตสาหกรรมการบริการที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
      3.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
              คุณธรรมและจริยธรรม
      3.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพอิสระได้
              อย่างมีประสิทธิภาพ
      3.2.4 เพื่อสร้างพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

You are here: Home หลักสูตร