ปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปีระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว "ศศ.บ.(การโรงแรมและการท่องเที่ยว) B.A.(Hotel and Tourism Studies )"
(1). ผู้สมัครยื่นเอกสารคะแนนผลการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจัดสอบโดย สกอ. ไม่ต้องสอบข้อเขียนแต่ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์
(2). ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ 2.40 ขึ้นไป ยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียน
(3). ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.40 ต้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
(4). ผู้ที่มีความสามารถพิเศษขอทุนการศึกษาต่อได้โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน
(5). ผู้ที่ได้รับทุน กยศ. หรือ กรอ. สามารถกู้ยืมต่อได้โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ : วิชาที่ใช้ในการสอบ คือ วิชาภาษาไทย, วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคม

ระยะเวลาในการศึกษา : ปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่องและเทียบโอน จะต้องได้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต และใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา

การสมัครเรียน : ซื้อใบสมัครได้ที่

(1). ร้านเซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
(2). ศูนย์รับสมัครนักศึกษาชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น
(3). อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยสยาม
(4). สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็ปไซต์ และนำมาชำระพร้อมกันในวันสมัคร
(5). สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : www.hotel.siam.edu

หมายเหตุ : ใบสมัครราคาฉบับละ 300 บาท ในช่วงเดือนมีนาคม และเดือนตุลาคมเป็นต้นไป

สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลได้ที่

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ห้องสยามทัวร์จำลอง อาคาร 5 ห้อง 201
โทร 0-2457-5068 ต่อ 5211

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น
โทร 0-2867-8088 ต่อ 307-8

มหาวิทยาลัยสยาม

38 ถ.เพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

www.siam.edu

ข้อมูลสำหรับนักศึกษาใหม่ : >>> คลิกดูข้อมูลการศึกษา <<<