หัวข้อสหกิจศึกษา

No. หัวข้อโครงงาน สถานประกอบการ ชื่อ-สกุล ภาคเรียน/ปี พนง.ที่ปรึกษา อ.ที่ปรึกษา
1 น้ำพริกมะม่วงมะนาวโห่ โรงแรม รอยัล ออคิด
เชอราตัน สี่พระยา
สรวี หัวใจแก้ว 2/2560 คุณนงค์นุช แซ่อิ้ว อ.ยุวริน
2 การศึกษาปัจจัยความสำเร็จ ของการให้บริการ Thai Lion Air บริษัท ไทยไลอ้อนแอร์ พรรวินท์ สุขกลัด 2/2560 คุณไตรทศ จะโนรัตน์ อ.ภัทรภร จิรมหาโภคา
3 Anantara Clean Food and
Infused Waterat Anantara
Riverside Bangkok Resort
โรงแรม อนันตรา ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท พลอยณิชชา ชุติวัตรกุลโรจน์
กร ศรีวราสาสน์
ปุณฑริกา พงศ์ถงภูวนนท์
2/2560 คุณกิตติพัฒน์ เอี่ยมตุ้มรัตน์ อ.ทิพย์กนก เวียงคำ 
4 การนำเสนอโครงการกิจกรรม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหม่ ศิริณญา เกิดราศรี
พิบูลย์เทพ ฤทธิแผลง
2/2560 ุณชลดา เครือวัลย์ อ.ชาญชัย ประคินกิจ
5 โครงการบริหารจัดการคุณภาพ การทำงานของแผนกอาหาร และเครื่องดื่ม โรงแรม โหมด สาทร เจนวิทย์ ศรีชัยเกศ 2/2560 คุณวัชรพัน สิงห์วี อ.ยุวริน ศรีปาน
6 ตามรอยนาคีที่คำชะโนด บริษัท เอส เอส ฮอลิเดย์ กนกพล บุนนาค 2/2560 คุณดวงจิตร เถียรทวี อ.ศุภัตรา ฮวบเจริญ
7 กากกาแฟเอนกประสงค์ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ พจนินท์ อ้อมงาม 2/2560 คุณศิริเพ็ญ อยู่ทองคำ อ.ทิพย์กนก เวียงคำ
8 การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ทางชายฝั่งทะเลของชุมชนแสนตอ เขตบางขุนเทียนผ่าน (แฟนเพจ) บริษัท วิทยา วิคตอรี่ ทัวร์ ฐิติมาพร จงอวยพร 2/2560 คุณชุมพล อ.ศุภัตรา ฮวบเจริญ
9 สื่อโฆษณา Viral Marketing ผ่าน Digital Chanel บริษัทซันสไมล ฮอลิเดย์แอนด์ทราเวล ศุภาวรรณ ชมภูหอม 2/2560 คุณนิยะด นาคสู่สุข ดร.นันทิรา ภูขาว
10 Potato Scone-based burger by W Well favored โรงแรม W Bangkok Hotel ธิษณา คำเกลี้ยง 2/2560 คุณประทีป ภูสวัสดิ์ อ.ยุวริน ศรีปาน
11 ปลาดอร์ลี่ซัลซ่ามะม่วงหิมพานต์ชีส โรงแรมปาร์ค วิลเลจ วิลัยวรรณ ปานเกษม
เกียรติศักดิ์ วิโรจนะ
2/2560 คุณณัฐพงษ์ เรืองขจร อ.แพรว วิจิตโรทัย
12 ปัจจัยที่เสริมสร้างความพึงพอใจ และอุปสรรค์ในการใช้บริการ ในวรบุรี สุขุมวิท โฮเท็ล แอนด์รีสอร์ท โรงแรมวรบุรี สุขุมวิท สุชานรี แก้วจีน
มัดทิว อิ่มวงค์ทรัพย์
2/2560 คุณทิพยาภรณ์ วิชัยดิษฐ์ อ.ปัญจมา เปมะโยธิน
13 การนำเศษอาหารมาแปรรูป เป็นน้ำหมักชีวภาพเพื่อลด ไขมันอุดตันท่อระบายน้ำ โรงแรมนารายณ์ ณิชากร กฤตแย้มสรวล
ยุภาพร สุภาศร
ธันยารัตน์ คลกลาง
สุทธิดา เจริญศรี
2/2560 คุณพัชรินทร์ แสงไพบูลย์ อ.ศนิ สดากร
14 การส่งเสริมการตลาดรายการนำ เที่ยวยุโรปเส้นทางดอกไม้ บริษัท ฟันนี่ทริป ฮอลิเดย์ จำกัด ศิวาภรณ์ สุดประเสริฐ
เกวลิน สกุลพูลกิตติ
2/2560 ศิวาภรณ์ สุดประเสริฐ เกวลิน สกุลพูลกิตติ อ.เปรมปวีร์ พูศิริกูลรัตน์
15 แนวทางพัฒนาในการ ดำเนินการ ขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา บริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จำกัด ณิชากร วงษ์ทวีทรัพย์
อริศรา รุจิไชยวัฒน์
2/2560 คุณธวัช ฉวีวงศ์ อ.เปรมปวีร์ พูศิริกูลรัตน์
16 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ เลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย เส้นทางบินในประเทศสู่อาเซียน บริษัทไทยแอร์เอเชีย บวรรัตน์ แสงจันทร์ทิพย์
วรัญญา ใจเย็น
กนกวรรณ จิรังกูล
เอริกา เกตุแก้ว
2/2560 คุณอารยา ธนิตธาดา อ.กฤป จุระกะนิตย์
17 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว ATTA วนิศรา ครู่กระโทก 2/2560 คุณนภาวรรณ บุญพ่วง อ.ชาญชัย ประคินกิจ
18 ปัจจัยที่ส่งผลดีและผลเสียต่อ การให้บริการลูกค้าผ่านตัวแทน จำหน่ายบัตรโดยสาร กรณีศึกษา ตัวแทนจำหน่าย บัตรโดยสารสายการบิน การบินไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงานหลานหลวง กทม บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ลักขณา อินตาฝา 2/2560 คุณธัญกาญจน์ สีทองดี ดร.นันทิรา ภูขาว
19 ผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพ จากเศษอาหารเหลือใช้ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ พัชราภรณ์ สายพานทอง 2/2560 คุณพนม แจ้งจิต อ.แพรว วิจิตโรทัย
20 น้ำพริกปลากระพงสมุนไพร โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม สุภาพร สกุลจิ้น 2/2560 คุณสุภาพร พ่วงนิล อ.แพรว วิจิตโรทัย
21 ช๊อกเปลือกไข่สมุนไพรป้องกันแมลง โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ ธนิษฐา เผือกม่วงศรี 2/2560 คุณกิตติศักดิ์ จิตตะคาม อ.นันทินี ทองอร
22 เทียนหอมกลิ่นกาแฟ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ สารลี หวังอัครโรจน์ 2/2560 คุณกิตติศักดิ์ อ.นันทินี ทองอร
23 การศึกษาแนวทางป้องกันเที่ยวบิน ล่าช้าของสานการบิน Thai Vietjet Air บริษัท Thai Vietiet Air สนามบินสุวรรณภูมิ ณัฐชัย รัศมีดารา 2/2560 คุณอินทิรา แอลเล็บ อ.ภัทรภร จิรมหาโภคา
24 พายเชอร์รี่ สูตรแป้งผสมโฮลเกรน โรงแรมแมนดาริน
โอเรียนเต็ล กรุงเทพ
ธนธัช พณิชตระกูลพันธ์ 3/2559 คุณอัญชลี กังวิสวัฒน์ อ.นันทินี ทองอร
25 ปัญหาการทำความสะอาดห้องล่าช้า โรงแรมบันยันทรี สาทร ลลิตา เลิศโรจนชูสิทธิ์ 3/2559 คุณบุญรื่น พวงทอง อ.ศนิ สดากร
26 ชาสะระแหน่ต้อนรับลูกค้า โรงแรม บ้านชาติ ฐิติพัฒน์ เรือนคง 3/2559 คุณสุรีย์พร ตรีกุล อ.นันทินี ทองอร
27 การลดต้นทุนการบริหารจัดการน้ำดื่มแก่ผู้มาใช้บริการในแผนก Fitness ของโรงแรม SO Sofitel Bangkok โรงแรม โซ โซฟิเทล กรุงเทพฯ พรทิพย์ ทองแท่ง 3/2559 คุณพงษ์พัฒน์ ไชยเพชร อ.ศนิ สดากร
28 กากกาแฟสครับผิว โรงแรม โซ โซฟิเทล กรุงเทพฯ รติกานต์ จันสว่าง 3/2559 คุณพิชญาภา จริยาวดี อ.สุนทร สอนกิจดี
29 Durian Macaron โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพฯ ปัณณวิชญ์ เข็มแดง 3/2559 คุณหทัยรัตน์ สุนิลหงษ์ อ.นันทิรา ภูขาว
30 ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักของนักท่องเที่ยวจีน : กรณีศึกษา โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ อัครภา หิรัญภุชชงค์ 3/2559 คุณฐิติมา นาวีเสถียร อ.นันทินี ทองอร
31 แบบทดสอบวัดผลประเมินพนักงานแผนกครัว โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท สุภาพร แซ่แต้
ณัฐริกา สนั่นเอื้อ
3/2559 คุณรินลดา เถื่อนแก้ว อ.ทิพย์กนก เอียงคำ
32 วุ้นลูกแก้วผลไม้เพื่อสุขภาพ โรงแรมอนันตรา
ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
รีสอร์ท
จินตนา ยาสมุทร
ชมชิสา แซ่ตั้ง
3/2559 คุณลัลนา โพธิกะ อ.ทิพย์กนก เวียงคำ
33 Anantara Halal Foods โรงแรมอนันตรา
ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
รีสอร์ท
ณัฐวดี พลวงศา
ธนัญญาณ์ จุไรทอง
นคเรศ ฮวยหิรัญ
กชพร โสดาธรรม
3/2559 คุณสุรกิจ จันทร์โฮ้วมณี คุณสุรกิจ จันทร์โฮ้วมณี
34 จอดิจิตอลและการประหยัดพลังงาน โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ศุภิสรา ศรีทับทิม
อารียา กันป้อง
3/2559 คุณประสิทธิ์ สุขรุ่งโรจนกุล อ.กฤป จุระกะนิตย์
35 salmon cracker โรงแรมดิโอกุระ เพรสทีส กรุงเทพ อภิชัย ภาราทอง
กนกวรรณ ลิมปะโรจน์
3/2559 คุณชุติมา พวงรักษา อ.สถาพร เผือกมุ่ย
36 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่ออาหารริมทางในย่านถนนข้าวสารของกรุงเทพมหานคร โรงแรมไวท์ ไอวอรี่ เบ๊ด แอนด์ เบรคฟาส วิวรรณธนี ทองสุก 3/2559 คุณภัทรพร ชุติชวาลนันท์ อ.ภัทรภร จิรมหาโภคา
37 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานรับสินค้าของโรงแรมอวานี โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ น.ส.สมฤดี ปวงนิยม 3/2559 คุณศิรินุช ส่องพราย อ. สถาพร เผือกมุ่ย
38 สบู่ใบชา โรงแรมมิลเลเนียมฮิลตัน กรุงเทพ นายกันต์ ปิยโกศลสุวรรณ 3/2559 คุณมาริสา หนักแน่น อ.ทิพย์กนก เวียงคำ
39 ซูชิข้าวผัดต้มยำกุ้ง โรงแรมโหมด สาทร พีรเดช ทิมมัจฉา
กีรติ เจิมแพทย์จรรยา
3/2559 คุณธวัชพงศ์ ร่มโพทธิ์ทานทอง อ.ศนิ สดากร
40 ส้มตำผลไม้ไก่ม้วน โรงแรมสยาม แอท สยาม ดีไซด์ กรุงเทพ ธนภัทร ธีรนันทราพร 3/2559 คุณดวงฤทัย เลาหะวัฒน์ อ.ศนิ สดากร
41 พานาค๊อตต้า ข้าวเหนียวมะม่วง (Mango Sticky Rice Pana cotta) โรงแรมริว่าเซอร์ย่า วรรณพร ศรีทราวรรณ์ 3/2559 คุณวนัส คงกำเหนิด อ.สุนทร สอนกิจดี
42 เทคนิคการกระตุ้นยอดขายชาร์รูฟท็อปบาร์ โรงแรมอินดิโก้ จักรพันธ์ สิมะเสตรสว่าง 3/2559 คุณธรวรรษ วงศ์ษาโรจน์ อ.กฤป จุระกะนิตย์
43 บะจ่างคีนัวและลูกเดือย โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร ปิยนุช เปลี่ยนลี้ 3/2559 คุณอรวรรณ ปิยะไพศาลสกุล อ.ยุวริน ศรีปาน
44 สติกเกอร์สีบ่งบอกอายุ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เหมือนขวัญ พ้นภัยพาล 3/2559 วีรวิทย์ ฐิติหิรัญธิคุณ อ.นันทินี ทองอ่อน
45 อาหารชุดจากใจมะลิหอมเพื่อสุขภาพสำหรับเทศกาลวันแม่ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ ธนารีย์ หมูยา
พัชราภรณ์ อ้อนอุบล
3/2559 คุณจัญเพ็ญ เกียงไกรกุล ดร.นันทิรา ภูขาว
46 ผงขัดผิวจากกากกาแฟแท้คั่วบด โรงแรมไมด้าโฮเทลงามวงศ์วาน วลัยภรณ์ หมวกไธสงค์ 3/2559 คุณพนิตนาฎ สูงมาก อ.ศนิ สดากร
47 สเปรย์สมุนไพรปรับอากาศ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร และ โรงแรมดับเบิลยู สาทร นริศรา มีจำรัส
รุ่งทิวา ศิริวงศ์
3/2559 คุณฐิติรัตน์ งามผิว อ.ยุวริน ศรีปาน
48 Rosebud Tea โรงแรมพูลแมนคิงเพาวเวอร์ กรุงเทพ บุศรินทร์ พาหุพันธ์
บุษยาพรรณ นาคแก้ว
3/2559 คุณณัฐพร เชื้อสิงห์ อ.นันทินี ทองอร
49 คู่มืออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบการจัดงานแต่ง โรงแรม ไมด้า ทวารวดี จุฑามาศ ปานคำ 3/2559 คุณคฑาวุธ เดชมูล อ.แพรว วิจิตโรทัย
50 การสร้างสรรค์วัตถุดิบที่มีอยู่ให้ดูมีคุณค่า โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ปิ่นเกล้า สิรภพ หัชวลัญช์
ภัทรวรรธน์ นิลดำ
3/2559 คุณวันทนี คงน้อย อ.สุนทร สอนกิจดี
51 เยลลี่สมุนไพรสอดไส้ผลไม้ โรงแรม เดอะเซ้นรีจิส แบงค็อก ธนัฐฐา กาญจนวาหะ 3/2559 คุณปุญญิศา สายธนู อ.สุนทร สอนกิจดี
52 แยมโรลลูกหม่อน โรงแรม สามพราน ริเวอร์ไซด์ ศศิธร เหมือนดี
กัญญาภัทร แซ่เตียว
พรนิภา จันทร์แก้ว
3/2559 คุณวันเพ็ญ ชนประชา อ.แพรว วิจิตโรทัย
53 ปอเปี๊ยะทอดไส้เขียวหวานไก่ โรงแรม สามพราน ริเวอร์ไซด์ สุชานุช ยอดชาญ
โชติกา โรจนปรีชา
3/2559 คุณน้องนุช เหมือนดี อ.แพรว วิจิตโรทัย
54 แยมมะม่วงหาวมะนาวโห่ โรงแรม สามพราน ริเวอร์ไซด์ ณัฏฐพล สนธยาทิวากร
อรอนงค์ จันทะเริง
นายกฤษฎา ศรีศักดา
3/2559 คุณทวีศักดิ์ อันพรหม อ.แพรว วิจิตโรทัย
55 ชูชิข้าวโอ๊ตผลไม้ ซอสมูสลี่ โรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ ดวงมณี แสงโรจน์ไพเดช
พิมพ์ศิลา เนียมชาวนา
กฤตยา บุญอ่อน
3/2559 คุณอุไร ต้นโพธิ์ อ.ยุวริน ศรีปาน
56 รูปแบบการจัดงานมงคลสมรส โรงแรมพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 โรงแรมพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 ประภาวี สมพงษ์
อ้อมฤทัย กองจำปา
3/2559 คุณเพ็ญสิริ จิระพรพงศ์ อ.ชาญชัย ประคินกิจ
57 การเปลี่ยนรูปแบบ compendium ในห้องพักและการทำบอร์ดประชาสัมพันธ์สถานที่เที่ยวน่าสนใจ โรงแรม พาร์ค วิลเลจ พระราม 2 น.ส.นภาพรรณ สมัครสมาน 3/2559 คุณชลธิชา ใจช่วง อ.ชาญชัย ประคินกิจ
58 เยือนสามสถาน เอเชียกลาง บริษัท โก ทูเก็ตเธอร์ แทรเวล จำกัด มาริษา อินทรสุวรรณ
อัญชิษฐา สีโถ
3/2559 คุณผกาทิพย์ ยาดี อ.ชาญชัย ประคินกิจ
59 การเพิ่มช่องทางการขายของบริษัทมนตรีทราเวลแอนด์ทรานสปอร์ตเซอร์วิส จำกัด ผ่านดิจิทัลมาเก็ตติ้งช่องทางเฟสบุ๊ก มนตรีทราเวล แอนด์ ทรานสปอร์ตเซอร์วิส ลลิตา ลุนไธสง
กุลยนุช ทองเฟื่อง
3/2559 คุณเอกธนัช ชื่นวโรดม อ.ศุภัตรา ฮวบเจริญ
60 แนวทางการพัฒนาระบบการจองห้องพักออนไลน์ บริษัทเอทีเน็ตเวิร์ค จันทร์จิรา กาสิงห์ 3/2559 คุณสมภพ กิจวศิน อ.สถาพร เผือกมุ่ย
61 เดินทางตามหาแสงเหนือคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย บริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต พิสิฐ เลิศเกษรพัฒนกุล 3/2559 คุณธวัช ฉวีวงค์ อ.ยุวริน ศรีปาน
62 การจัดโปรแกรมนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลเส้นทางพิเศษของ บริษัท นิว ลัคกี้ทัวร์ (ประเทศไทย) จำกัด : เส้นทางอันดามัน-อ่าวไทย-อาเซียน บริษัท นิว ลัคกี้ทัวร์ (ประเทศไทย) จำกัด มณฑิรา ยันบัวบาน
ศิรัญญา จงประเวริฐยิ่ง
วรลักษณ์ กุญชโร
นัฐราภรณ์ เม้าบำรุง
วันชัย กวยรักษา
3/2559 คุณนุชจรินทร์ เชื้อตราพระ อ.กฤป จุระกะนิตย์
63 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการขนส่งของบริษัท พี.เอส.พี ทรานสปอร์ต แอนท์ ทัวร์ บริษัทพี.เอส.พีทรานสปอร์ตแอนด์ทัวร์ ภัทราพร วุฒิกุล 3/2559 คุณอัมพิกา ทามี อ.ศุภัตรา ฮวบเจริญ
64 กาญจนบุรี ปิล็อก-อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ-น้ำพุร้อนหินดาด บริษัทเลิฟเวอร์ทราเวล จำกัด น.ส.ธาริดา เนตรสว่าง 3/2559 คุณ วรุณี ไชยภา อ.ชาญชัย ประคินกิจ
65 เปิดเส้นทางใหม่กับขบวนรถไฟ ทักษิณารัถย์ สู่ดินแดนทะเลสาบสงขลา บริษัท เอ.พี.ทัวร์ ดรัณภพ อินทรสุวรรณ 3/2559 คุณอัมพร เวชราภรณ์ อ.ศุภัตรา ฮวบเจริญ
66 รวมคำศัพท์ คำทับศัพท์ และ แบบฟอร์มแปลเอกสารของอิตาลี่ แผนกวีซ่า บริษัท วันเวิลด์ทัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด วิศรุต หมื่นสา 3/2559 คุณอรชุน แสงชูโรจน์ อ.ศุภัตรา ฮวบเจริญ
67 ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม Young Pilots Camp กรณีศึกษาเยาวชนจากประเทศจีน บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน (สำนักงานใหญ่) ธนิษฐา ทัพทิม 3/2559 คุณณัชชา จงกลรัตนาพร ดร.นันทิรา ภูขาว
68 การเดินทางด้วยรูปแบบเที่ยวบินร่วม (Code share) บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน (สำนักงานใหญ่) น.ส.ขวัญฤทัย จรรยาดี 3/2559 คุณรวินันท์ จรูญโรจน์ ณ อยุธยา ดร.นันทิรา ภูขาว
69 Oreo bamel& citrus บริษัท อาฟเตอร์ยู จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลปิ่นเก เบญจพร บุญเติม
ชญาภา อัครนภาพงษ์กุล
3/2559 คุณนิธิ โภชนพันธ์ อ.ปัญจมา เปมะโยธิน
70 การนำ Application มาใช้ในการสำรองที่นั่ง บริษัท อาฟเตอร์ยู จำกัด (มหาชน) สาขาบางแค ธีรารัตน์ วงษ์สุนทร
ศศิวิมล ผลหว้า
3/2559 คุณอโณทัย พักสาหาร อ.ภัทรภร จิรมหาโภคา
71 ทูน่าต้มยำแซนวิส ABP CAFÉ (THAILAND)LTD.,CO สุเมธา แจบ้านเกาะ 3/2559 คุณเกียรติสุดา แต้มเกิด ดร.นันทิรา ภูขาว
72 หนังสือแนะนำและสิทธิประโยชน์การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมโรงแรมไทยและมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย สมาคมโรงแรมไทย และมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย ธนัญญา ลีวงศ์วัฒน์
ณัฐกันนภัส โสมทองมี
3/2559 คุณเพชราวลัย วัฒนพานิช
คุณธารินทร์ทอง พรมทอง
อ.ปัญจมา เปมะโยธิน
73 มันบดปลาแซลมอล มิลเลนเนี่ยมฮิลตัล วริศรา เนาวพงศ์รัตน์
ภัทรวดี ชาวกัณหา
วรรณชินี คงปาน
3/2555 คุณดวงพร เตชะวรวิทนากูร อ.ญาดานันทน์ กวยรักษา
74 การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของ บริโอ ทราเวล บริโอ ทราเวล ภัณฑิรา สงประเสริฐ 3/2555 คุณกรกช จิรัญรัตน์ อ.มัสลิน วุฒิสินธุ์
75 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มีผลต่อการม่องเที่ยวในทวีปยุโรป
กรณีศึกษาบริษัทวันเวิลด์ทัวร์
วันเวิลด์ทัวร์ ศศลักษณ์ กิตติกานนท์
ตวงทอง ชมบ้านแพ้ว
3/2555 คุณอรชุน แสงชูโรจน์ อ.มาโนช พรหมปัญโญ
76 แนวทางการใช้ CRM ผ่านอินเตอร์เน็ต เอส ซี ฮอลิเดย์ นลัทพร บุษยเรืองรัตน์ทวินันท์
อภิชน เอกสิทธิ์
3/2555 คุณอดุล อุดมเลิศลักษณ์ อ.เจกิตาน์ ศรีสรวล
77 การวิเคราะห์พฤติกรรม
การใช้บริการกรณีศึกษา
ลูกค้าที่มาใช้บริการ
อินโดไชน่า อุกฤษ งามหอมชื่นสกุล
จุฑารัตน์ เย็นระยับ
สโรธร น้อยนิตย์
3/2555 คุณอดุล อุดมเลิศลักษณ์ อ.ชาญชัย ประคินกิจ
78 การวิเคราะห์พฤติกรรม
การใช้บริการกรณีศึกษา
ลูกค้าที่มาใช้บริการ
อินโดไชน่า คุณอดุล อุดมเลิศลักษณ์ 3/2555 คุณอดุล อุดมเลิศลักษณ์ อ.ชาญชัย ประคินกิจ
79 คุ๊กกี้ฟรุต ชีสเค้ก อนันตรา กรุงเทพฯ มินรยา เมืองนุช
จารุวรรณ จุ๊สกุล
ศิริพรรณ ศรีธนกฤตาธิ
3/2555 ณัฐธินี ศรีพูนสุข อ.ญาดานันทน์ กวยรักษา
80 Chocolat Blanc a la mode นารายณ์โฮเต็ล ณัฐกมล นิธิมงคลทรัพย์
ศศิภา บุญมี
3/2555 คุณนราวัลย์ กิจสวัสดิ์ อ.เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์
81 พฤติกรรมการท่องเที่ยว แดฟฟี่ ทัวร์ วรินทร เกิดเจริญ
พัชรินทร์ แย้มรู้การ
พงศกร ขุมทอง
3/2555 คุณดลชนก ถิรมนไพศาล อ.มัสลิน วุฒิสินธุ์
82 ทัศนคติของพนักงานการท่าอากาศยาน
อู่ตะเภาที่มีต่อนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย
สนามบินอู่ตะเภา เฟื่องลดา มะลิย้อย 3/2555 พ.จ.อ.สุกฤษณ์ ละวาดชู อ.สรธร อุ่นอารมย์
83 คำถามที่พบบ่อยบริเวณ GRA
(Fequenty Asked Questions
in Guest Relations Areas)
ใบหยก สกาย นายสถาพร เยาวพินท์ 3/2555 คุณต่อตระกูล ชวนดี อ.เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์
84 ความพึงพอใจการเลือกซื้อทัวร์กัมพูชา นอร์ทไททัวร์ นางสาววนิดา แสงแก้ว 3/2555 คุณรัตน์วลี อ.เจกิตาน์ ศรีสรวล
85 ออมเล๊ตเขียวหวาน แกรนด์ เดอ วิวล์ แก้วกัลญา แสงอินทร์
ยุภาวรรณ์ กล่ำเจริญ
3/2555 คุณสมาน มั่งมี อ.มณีวรรณ ชาตวนิช
86 สถิติการเลือกเดินทางท่องเที่่ยว มาเก๊า ฮ่องกง ปี 2554 กรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ นางสาวสุพรรษา เมืองจันทร์ 3/2555 คุณสุพรรณษา เมืองจันทร์ อ.ชาญชัย ประคินกิจ
87 Healthy Muesli Bar รามาดา แม่น้ำ สิริกัญญา สุปัญญาวุฒิ
สุนิสา หุ่นเก่า
3/2555 คุณวารี แจ่มแจ้ง อ.มณีวรรณ ชาตวนิช
88 การบริหารงานขายเพื่อการนำไป
พัฒนาคุณภาพการขายอย่างยั่งยืน
ซันสกายทัวร์ เอวิกา นามสถิต
เอมวิกา ศรีกวนชา
3/2555 คุณสิรินดา เอกเสถียร อ.มัสลิน วุฒิสินธุ์
89 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ในเขตอำเภอหนองหิน
จังหวัดเลยเพื่อพัฒนาเป็น
Lowcarbon tourism tourism
บริษัท TKT ECO TOUR ภิญฐิตา เต็มประเสริฐฤดี
สุธิดา ทวีศักดิ์
3/2555 คุณนิภาพร ยิ้มประเสริฐ อ.มณีวรรณ ชาตวนิช
90 ความพึงพอใจการเลือกซื้อทัวร์เวียดนาม ซีโก้ ทราเวล นางสาววณิชกุล แก้วเกตุ 3/2555 คุณสิริญญา มูลน้ำ อ.เจกิตาน์ ศรีสรวล
91 เค้กห่อหมก ริชมอนด์ ภัทรชิรพร เขื่อนคำ 2/2555 คุณทัศนา หลุยใจบุญ อ.ญาดานันทน์ กวยรักษา
92 การจัดประชาสัมพันธ์อาหารฮาลาน กรมการท่องเที่ยว นางสาวอร อุณหบุตต์ 2/2555 คุณนิศารัตน์ วรประดิษฐ์ อ.สมภพ ชาตวนิช
93 สกุณาชมสวน โนโวเทล สยาม พชรพล บำรุง
ลลิตา แซ่หั่น
3/2555 คุณกฤษฎา สุพิศาล อ.สมภพ ชาตวนิช
94 การเลือกซื้อรายการนำเที่ยวของพีบีฯ พีบี ทราเวล เอเจนซี่ ศิรินันท์ ราชบัวผัน
จินตนา สอนบุตร
3/2555 คุณวรินทร พฤษาโรจนกุล อ.มาโนช พรหมปัญโญ
95 การศึกษาความต้องการการรับบริการ รัตนบราลี เพ็ญแข จงประสิทธิ์
ดวงพร อินทยา
2/2555 คุณนาวี ปานแดง อ.มณีวรรณ ชาตวนิช
96 การศึกษาผลกระทบการตลาด รัตนบราลี การุณวัฒน์ โคตรชัย
จุรีรัตน์ บุปผาดี
2/2555 คุณนาวี ปานแดง คุณนาวี ปานแดง
97 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการ ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการ นิโลบล จิราก้องวานิช
ไอยรีนน์ ศรีสุวรรณ
2/2555 คุณนาวี ปานแดง อ.มัสลิน วุฒิสินธุ์
98 การสำรวจผลการใช้CRS ซีไทย ฮอลิเดย์ อุษณา สุรีย์ชลพฤกษ์ 2/2555 คุณอรชุน แสงชูโรจน์ อ.มัสลิน วุฒิสินธุ์
99 การศึกษาปัจจัยการโฆษณา อินโดไชน่า ฤดีมาศ ศรีคำ
กรรณิกา ดีมาก
2/2555 คุณอดุล อุดมเลิศลักษณ์ อ.ชาญชัย ประคินกิจ
100 การศึกษาปัจจัยช่องทางการสื่อสารออนไลน์ อินโดไชน่า เชาวภัณฑ์ ชาญสายชล
นางสาวนฤมล สิงห์โตทอง
2/2555 คุณอดุล อุดมเลิศลักษณ์ อ.ชาญชัย ประคินกิจ
101 การศึกษาปัจจัยการเลือกใช้บริการ เอส ซี ฮอลิเดย์ เข็มเพชร ขาวเจริญ
ภคมน ไพรฑูรย์
2/2555 คุณอดุล อุดมเลิศลักษณ์ อ.ชาญชัย ประคินกิจ
102 ไอศรีมข้าวกล้อง โรงแรมอัปสราบีช
รีสอร์ท แอนด์ สปา
ศิโรรัตน์ แซ่ย้าง
เอมอร สายทอง
3/2552 คุณอาภรณ์ ชุนวร อ.ชาญชัย ประคินกิจ
103 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว
ให้เป็นชาข้าวเพื่อสุขภาพ
โรงแรมอัปสราบีช
รีสอร์ท แอนด์ สปา
นลินนิภา ปิ่นหอม
ประภา หล่อประทุม
3/2552 คุณอาภรณ์ ชุนวร อ.ชาญชัย ประคินกิจ
104 ความต้องการการเข้าปฏิบัติงานในแผนกต่างๆของโรงแรม โรงแรมอัปสราบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ศุภลักษณ์ น้ำห้วย
นันทิกานต์ ทองรักจันทร์
3/2552 คุณอาภรณ์ ชุนวร อ.ชาญชัย ประคินกิจ
105 เทคนิคการบริการของห้องอาหารสุกี้ โรงแรมอัปสราบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จรัสโฉม นวลปาน
รินดา ภาคโพธิ์
3/2552 คุณอาภรณ์ ชุนวร อ.กุลจิรา หวังสงวนกิจ
106 เทคนิคการทำห้องพักแขกอย่างมีประสิทธิภาพ โรงแรมอัปสราบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ธนัท ศตเรืองวุฒิ
ฉัตรชัย แย้มประโคน
3/2552 คุณอาภรณ์ ชุนวร อ.กุลจิรา หวังสงวนกิจ
107 เทคนิคการจัดห้องอาหาร โรงแรมอัปสราบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พชรพร แสงโสภา
ปรียานุช ว่องเจริญศิริ
3/2552 คุณอาภรณ์ ชุนวร อ.กุลจิรา หวังสงวนกิจ
108 วิเคราะห์เทคนิคการให้บริการของห้องอาหารจีนและบุพเฟ่ท์ บริษัท สุริวงศ์ คอมเพล็กซ์ จำกัด (โรงแรมเลอเมอริเด อลุลย์สิริ พลเยี่ยม 3/2552 คุณมานิตา สว่างวงษ์ อ.เยาวภรณ์
เลิศกุลทานนท์
109 เทคนิคการให้บริการลุกค้า วี.ไอ.พี. ของคลับเลาจน์ กับลูกค้าแผนก Front Office โรงแรมอโนมา ณัฐจารวี อภิชัยพุทฒิรักษ์ 3/2552 คุณรัดเกล้า เจริญสุข อ.เยาวภรณ์
เลิศกุลทานนท์
110 แนวทางการแก้ปัญหาของแผนกบัญชี กรณีศึกษาแผนกจัดซื้อ โรงแรมอโนมา รัฐพล โพธิ์เวชกุล 3/2552 คุณรัดเกล้า เจริญสุข อ.เยาวภรณ์
เลิศกุลทานนท์
111 เอแคร์ไส้ทุเรียน โรงแรมเอสดีอเวนิว ธัญลักษณ์ โชติพินิจ
อมาวศี งามชื่น
3/2552 คุณพนิดา เสียงเพราะดี อ.มณีวรรณ ชาตวนิช
112 เทคนิคการให้บริการ ลูกค้าแผนก Front โรงแรมเอสดีอเวนิว ณัฐลิดา อธิวัตนา 3/2552 คุณพนิดา เสียงเพราะดี อ.มณีวรรณ ชาตวนิช
113 Mix Berry Dressing Salad โรงแรมไอบิส สาทร อัญชลี สิทธิชาติ 3/2552 คุณมานี ทองนาค อ.ญาดานันทน์ กวยรักษา
114 การบริการซักรีดแบบมืออาชีพ โรงแรมโนโวเทล สยาม กนกวรรณ เหล่าบุญเรือง 3/2552 คุณสมยศ อ.สมภพ ชาตวนิช
115 การสำรวจอัตราการเข้าพักของโรงแรมพันธมิตรในย่านธุรกิจในช่วงที่อัตราการเข้าพักในโรงแรมต่ำ โรงแรมโนโวเทล สยาม การสำรวจอัตราการเข้าพักของโรงแรมพันธมิตรในย่านธุรกิจในช่วงที่อัตราการเข้าพักในโรงแรมต่ำ 3/2552 คุณสมยศ อ.สมภพ ชาตวนิช
116 การส่งเสริมการขายห้องอาหารฝรั่งเศส ของโรงแรม โรงแรมโนโวเทล สยาม ฉัทดนัย โอภาสวิริยะกุล 3/2552 คุณสมยศ อ.สมภพ ชาตวนิช
117 กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย บริษัท เดอะรอยัล เจมส์ ลอดจ์ วิรันดา ลีลาเลิศพาณิชย์ 3/2552 คุณวิโรจน์ บุญเรือง อ.ญาดานันทน์ กวยรักษา
118 อาหารประยุกต์เพื่อสุขภาพ โรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตัน นิภาวรรณ บัวสง่า 3/2552 คุณโชติกา อ.นันทิรา ภูขาว
119 การทำทาปาสรูปแบบใหม่ของโรงแรมโนโวเทล สยาม โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน จิราภา บุญนำ 3/2552 คุณสุทธิเกียรติ ชนะตั้งเจริญ อ.สมภพ ชาตวนิช
120 Fruit pudding Profiterole โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน สุนิสา สนิทวรรณะ 3/2552 คุณสุทธิเกียรติ อ.สมภพ ชาตวนิช
121 อ.สมภพ ชาตวนิช โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน เบญจวรรณ ถนอมรัตน์ 3/2552 เบญจวรรณ ถนอมรัตน์ อ.สมภพ ชาตวนิช
122 น้ำสลัดแกงส้ม โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน นภาพร เหมือนรักษา 3/2552 นภาพร เหมือนรักษา อ.สมภพ ชาตวนิช
123 Mango cake โรงแกรม แกรนด์ เดอ วิลล์ พรหมวินี รุ่งโรจน์
อภิญญา สุภาสาคร
3/2552 คุณสมาน มั่งมี อ. มณีวรรณ ชาตวนิช
124 Durien cake โรงแรม แกรนด์ เดอ วิลล์ ณัฐกฤตา ไทยานนท์
อุรารัตน์ แซ่โล้ว
3/2552 คุณสมาน มั่งมี อ.มณีวรรณ ชาตวนิช
125 การควบคุมต้นทุนการจัดซื้ออาหาร โรงแรม แกรนด์ เดอ วิลล์ ศิริพร โพเนียม
รุ่งทิพย์ ปรีชา
3/2552 คุณสมาน มั่งมี อ.มณีวรรณ ชาตวนิช
126 แครกเกอร์กระทงทอง Shangri - La hotel BANGKOK ศิวกร ปันดี
ฐิติยา ปันดี
3/2552 พิมลพรรณ ขุนพยศ อ. สมภพ ชาตวนิช
127 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านส่วนหน้า Shangri - La hotel BANGKOK วิชาดา สิริวุฒิรักษ์
ชลธิชา กลิ่นหอม
3/2552 พิมลพรรณ ขุนพยศ อ. เยาวภรณ์
128 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านการสำรองห้องพัก Shangri - La hotel BANGKOK วัลยา เทพประสิทธิ์ 3/2552 พิมลพรรณ ขุนพยศ อ. เยาวภรณ์
129 อ. เยาวภรณ์ โรงแรมแลนด์มาร์ค รัชนีกร นิกรนฤนาถ 3/2552 คุณนิภา สีสด อ.ทรงพล โชคอุดมมั่น
130 Healthy Nation Food SIAM @ SIAM DESIGN HOTEL & SPA อร อุณหบุตต์ 3/2552 คุณเรวัติ นวลจันทร์ อ.ปัญจมา
131 เทคนิคการจัดงานเลี้ยง โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ สุพัณณา ชูเกตุ 3/2552 คุณประชานุวัฒน์ หนูทอง อ.นันทิรา
132 ชุด Healthy Fruit Tart โรงแรม แอลเค รอยัลสวีท (พัทยา) ดารารัตน์ ไข่ม่วง 3/2552 คุณพิมพา ทิมมณี อ.เจกิตาน์ ศรีสรวล
133 Frequently Used Sentences in Chinese โรงแรมบันยันทรี มุตา คชอินทร์ 3/2552 คุณสุทธิพงศ์ สกุลรัตน์ อ.นันทิรา
134 คอกเก็ตต้มยำ โรงแรมบันยันทรี อลิสษา ศรคง 3/2552 คุณสุทธิพงศ์ สกุลรัตน์ อ.นันทิรา
135 การพัฒนาระบบ F/O โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท คุณนภา ภรินทมันท์ 3/2552 อ.ทรงพล อาจารย์วนิดา
136 ความพึงพอใจการเลือกซื้อทัวร์กัมพูชา บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 3/2552 คุณขวัญชัย แก้วใส อ.ญาดานันทน์
137 ความพึงพอใจการเลือกซื้อทัวร์เวียดนาม บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สมชาย ชัยพฤกษชาติ สามารถ คงพิบูลชัยศิริ 3/2552 คุณขวัญชัย แก้วใส อ.ญาดานันทน์
138 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว บริษัท เอลลิเก้นซ์ ทราเวล แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด วรรณนิดา สุวรรรวงค์ นภัสนันท์ กิมเฮียะสวัสดิ์ 3/2552 คุณปภัสรา สินธนาพร อ.มัสลิน
139 การเปรียบเทียบรายได้ บริษัท รุ่งทรัพย์การท่องเที่ยว จำกัด บริษัท รุ่งทรัพย์การท่องเที่ยว จำกัด 3/2552 คุณเอกลาภ มีลาภ อ.ชาญชัย
140 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ บริษัท รุ่งทรัพย์การท่องเที่ยว จำกัด ศิริรัตน์ เถลิงนวชาติ 3/2552 คุณเอกลาภ มีลาภ อ.ชาญชัย
141 พฤติกรรมการท่องเที่ยว วิลาสินี เรือจันทร์ศรี นฤมล สุริยะจันทร์ วิลาสินี เรือจันทร์ศรี
นฤมล สุริยะจันทร์
3/2552 คุณสุชาดา อ.มัสลิน
142 ความพึงพอใจของนักศึกษาฝึกงาน บริษัท พาราไดฟ์ เวิลด์ ทัวร์ จำกัด ทิพธัญญา กาญจนลักษณ์ 3/2552 ทิพธัญญา กาญจนลักษณ์ อ.มัสลิน
143 ประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการ บริษัท รัตนบราลี จำกัด วัลลภ แสวงกิจ 3/2552 คุณนาวี ปานแดง อ.มณีวรรณ
144 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อบริษัท บริษัท สินธ์ไชยการท่องเที่ยว จำกัด นวพร สายะสนธิ 3/2552 คุณวรรษมล อ.สมภพ
145 การจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม บริษัท วีซ่าพาส แอนด์ ทราเวล เซอร์วิส จำกัด วิภาพร ทองแจ่ม 3/2552 คุณเจนจิรา บุณมี อ.มัสลิน
146 ประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการ บริษัท บอนด์สตรีททัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด สุชาดา เนียมรัตน์ 3/2552 คุณภัทรพล อ.มัสลิน
147 ปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทย บริษัท โกทูเกเธอร์ แทรเวล จำกัด ณัฐธยา จินพัทธิ์สิริ
มณีรัตน์ เนื้อทอง
3/2552 คุณธรรศชน ชิตกรหาร อ.จตุรพร
148 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว แขวลี สอนวงษ์แก้ว 3/2552 คุณชนาธร ครอบสวย อ.จตุรพร
149 การเปรียบเทียบโปรแกรมการจองตั๋ว บริษัท ดีทแฮล์ม รัตนลักษ์ แซ่เตีย 3/2552 คุณสร้อยทอง อ.เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์
150 หลักสูตรการเตรียมความพร้อม บริษัท ดีทแฮล์ม กฤษณา ลีวัฒนาถาวรชัย 3/2552 คุณสร้อยทอง อ.เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์
151 การเปรียบเทียบโปรแกรมทัวร์ บริษัท วันเวิลด์ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด กิริยา นาคราช
ธีรพงษ์ ส่งเสียง
พรรณทิพย์ โพธิ์ไทร
3/2552 คุณพัชรานันท์ ไผ่สัมฤทธิ์ อ.มาโนช
152 ปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวชต่างชาตินิยมเดินทาง บริษัท คลินิคทัวร์ จำกัด วันทนีย์ วิทยา
พรทิพย์ สุยะวงศ์
3/2552 คุณวัชรสรัญ ล้อมสิน อ.จตุรพร
153 ปัญหาอุปสรรคในการการปฏิบัติงานในแผนก Production บริษัท ทัวร์ 168 ทราเวล ฐาปนีย์ บุญทวีวัฒน์
วราภรณื นนดารา
นาตาลี กล่ำฮุ้ย
3/2552 คุณวันชัย ไกรสี อ.มาโนช
154 ปัจจัยในการเลือกใช้สนามบินสุโขทัยและ สมุยของบริษัทสายการบิน บริษัท เสาวลักษณ์ จินดาเจี่ยทัวร์ จำกัด อรณิชา บุญชนะ 3/2552 คุณภัสสรวัลย์ ตาละลักษณ์ อ.เยาวภรณ์
เลิศกุลทานนท์
155 การวิเคราะห์พื้นฐานงานบริการภาคพื้นดิน รูปแบบการบริการของสายการบินและแอร์ฟรานส์ บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด เมริษา แก้วปู่ 3/2552 คุณบุญตา รุ่งเกษมสุข อ.เจกิตาน์
156 ปัจจัยในการเลือกผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทรานส์แอมเอวิเอชั่น จำกัด บริษัท เร็ดดี้ ฮอลิเดย์ จำกัด สุนิษฐาภรณ์ คงเพ็ง 3/2552 สุนิษฐาภรณ์ คงเพ็ง อ.เยาวภรณ์
เลิศกุลทานนท์
157 การจัดนำเที่ยวสำหรับธุรกิจ MICE บริษัท ไทย แอร์เอเชีย จำกัด ชนมน อรรฆยาวุธ 3/2552 คุณจักร์พันธ์
ประสิทธิ์วรนันท์
อ.นันทิรา
158 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านการบิน สายการบิน ยูไนเต็ด นารีวิทยบ์ เตชะอัศวกวิน 3/2552 คุณอนุวัฒน์ ทองน้อย อ.นันทิรา
159 ทริปจันทรบุรี ตะลอนทัวร์ วรรณนภา สถิตพรอำนวย 3/2552 คูณอ้อมเดือน อ.จตุรพร
160 การวิเคราะห์พื้นฐานงานบริการภาคพื้นดิน รูปแบบการบริการของสายการบินและแอร์ฟรานส์ สายการบินแอร์ฟรานซ์ เค แอล เอ็ม รอยัลดัชท์ พนิตานันท์ วรณัฐกตติ์ 3/2552 คุณพัชรี แช่มช้อย อ.สรธร อุ่นอารมย์
161 ปัญหาอุปสรรคในการการปฏิบัติงานในแผนก Production สายการบินแอร์โร่สวิท ยูเครนเนี่ยน ชลธิชา รู้จักวงศ์ 3/2552 คุณภัสสรวัลย์ ตาละลักษณ์ อ.สรธร อุ่นอารมย์
162 ปัจจัยในการเลือกใช้สนามบินสุโขทัยและ สมุยของบริษัทสายการบิน สายการบินแอร์โร่สวิท ยูเครนเนี่ยน อริสา พรมป้อง 3/2552 คุณภัสสรวัลย์ ตาละลักษณ์ อ.สรธร อุ่นอารมย์
163 การส่งเสรมการตลาด E-Ticket สายการบินแอร์โร่สวิท ยูเครนเนี่ยน ธนินพร ชำนาญศิลป์ 3/2552 คุณภัสสรวัลย์ ตาละลักษณ์ อ.สรธร อุ่นอารมย์
164 ปัจจัยในการเลือกผลิตภัณฑ์ของบริษัท สายการบินแอร์โร่สวิท ยูเครนเนี่ยน ศิรินภา ครอบแก้ว 3/2552 ศิรินภา ครอบแก้ว อ.สรธร อุ่นอารมย์
165 คู่มือการดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมประเมินคุณภาพ (TQM Manual) บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย สโรชา ดอกจันทร์ 2/2552 คุณจารุภรณ์ แก้วหิรัญ อ.นันทิรา ภูขาว
166 แนวทางการจัดเส้นทางท่องเที่ยว กรณีศึกษา เส้นทางฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น บริษัท เจอาร์ อินเตอร์ ทราเวล จำกัด น้ำเพชร ป้องกัน
กฤตพร เมธีธรรมนาถ
กันตกฤต จิตรการุณรัตน์
2/2552 คุณสุจิตตรา กิจสุวรรณกิจ อ.มณีวรรณ ชาตวนิช
167 การสำรวจเชิงเปรียบเทียบสายการบินต้นทุนต่ำ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด จุรีพร สิริเลิสจินดา
เมธินาฏ อุสาหะ
2/2552 คุณอาวีศรี แจ่มศิริ อ.นันทิรา ภูขาว
168 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้อาศัยในเขตธนบุรี บริษัท เวิลด์ สปิริต ออนทัวร์ จำกัด พัชรพร โล่ทน ธีรานุช นราแก้ว 2/2552 คุณราชันย์ อาจพงษ์ อ.มัสลิน วุฒิสินธุ์
169 เบเกอร์รี่แฟนซี โรงแรมโรสการ์เด้น จำกัด สุภาพร โกมินทร์ 2/2552 คุณสิรินธร สกุลศรี อ.ญาดานันท์ กวยรักษา
170 ฮาลาล ฟิวชั่น ฟู๊ด โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ ชนันรัตน์ ชนะเทพา 2/2552 คุณยุวลี อัมพรตระกูล อ.สมภพ ชาตวนิช
171 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมของนักเรียนประถมศึกษารอบสนามบินสุวรรณภูมิ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน รชยา ชูมนต์
เกศินี เลื่อนสุขสันตื
2/2552 คุณคมสันต์ รุณตัง อ.สรธร อุ่นอารมย์
172 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษารอบสนามบินสุวรรณภูมิ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน อุษณีย์ ดีมาก จิราพร จันทร์ศรี 2/2552 คุณคมสันต์ รุณตัง อ.สรธร อุ่นอารมย์
173 เหตุผลในการเลือกรับประทานอาหารของชาวไทย โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพ พรเพ็ญ เกศสุวรรณกนก 2/2552 คุณทินกฤต ร่างใหญ่ อ.ญาดานันท์ กวยรักษา
174 แนวทางการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวแบบผจญภัย กรณีศึกษา ท่าตะโก จ.ชุมพร บริษัท ทีเคที อีโค ทัวร์ รัตนชัย ดาบุตร 2/2552 คุณนิภาพร ยิ้มประเสริฐ อ.มณีวรรณ ชาตวนิช
175 การเปรียบเทียบการจัดนำเที่ยวระหว่างกลุ่มผู้ใหญ่กับกลุ่มเยาวชน บริษัทรัตนบราลี จำกัด ณฐพร ทรงสาระ
นภสร สุขสุเหิม
2/2552 คุณนาวี ปานแดง อ.มณีวรรณ ชาตวนิช
176 ทาร์ตทับทิม โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์ ช่อเพชร พุ่มสาลี
ศักย์ศรณ์ ปิติกรอังก์วรา
สุดารัตน์ วรเมธามาศ
2/2552 คุณสมาน มั่งมี อ.มณีวรรณ ชาตวนิช
177 การจัดทำชุดอาหารสีสันแห่งท้องทะเลอันดามัน เขาหลักออร์คิดบีช รีสอร์ท โรงแรมเขาหลัก ออร์คิด บีช รีสอร์ท ธราธร ประเสริฐกลาง
ปัทมา เจริญอภิวัฒน์
เอกรัตน์ เจริญศรีรักษ์
กนิษฐา ภิรมย์ทอง
หนึ่งฤทัย ท่าตะเคียน
2/2552 คุณคำรณ ศรีไสว อ.สมภพ ชาตวนิช
178 เต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ อภิญญา ชนันท์ถาวร
อรพรรณ สีตะริสุ
2/2552 คุณภัทราภรณ์ แซ่เวียน อ.นันทิรา ภูขาว
179 แนวทางการคัดเลือกบุคลากร บริษัทครัวการบินกรุงเทพ จำกัด นันทิญา ปานหว่าง
พิมพ์กาน ศิริโชติ
2/2552 คุณพัชรี แช่มช้อย อ.สรธร อุ่นอารมย์
180 ปัจจัยการเลือกเดินทางไปเกาะพะงันของนักท่องเที่ยวต่างชาติ บริษัทรามบุตรีทราเวล สุพรรณษา สุวรรณเพ็ชร อัจฉราพรรณ วาทศาสตร์กล้า 2/2552 คุณสุทธิพร บริรักษ์เดชา อ.มัสลิน วุฒิสินธุ์
181 เทคนิคการจัดโต๊ะอาหาร โรงแรมแอมบาสเดอร์ บุษยา บุษบงค์
วารุณี เหล่างาม
2/2552 คุณพงษ์พิษณุกร อ.ญาดานันท์ กวยรักษา
182 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อบริษัท ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อบริษัท วันดี จันทร์กระจ่าง
โสภนาถ จำดี
2/2552 คุณยอดยิ่ง อ.มาโนช พรหมปัญโญ
183 ประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการเส้นทางการท่องเที่ยวกรุงเทพ บริษัท ธงชัยทัวร์ จำกัด ดนุพล หมัดฮารุณ 2/2552 คุณธงชัย อ.ชาญชัย ประคินกิจ
184 ประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการในบริษัท บริษัท อินโดไชน่า เอ็กพลอเรอร์ จำกัด วารุณี คงยัง
จิราภรณ์ คุ้มรักษา
2/2552 คุณอดุลย์ อุดมเลิศลักษณ์ อ.ชาญชัย ประคินกิจ
185 การเปรียบเทียบโปรแกรมการจองตั๋วเครื่องบินระหว่างอมาดิอุสกับกาลิเลโอ บริษัทกรุงไทยบริการท่องเที่ยว จำกัด ดลยา ลัภนพรวงศ์ 2/2552 คุณโสภิตา อ.ชาญชัย ประคินกิจ
186 Self Drive To Malaysia บริษัทเอี่ยมทัวร์แอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด บริษัทเอี่ยมทัวร์แอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด 2/2552 คุณเมธินี แซ่เจียม อ.ชาญชัย ประคินกิจ
187 ลูกประคบกุหลาบมอญ บริษัท อรุษยา สปา จำกัด บริษัท อรุษยา สปา จำกัด 2/2552 คุณสิรินธร สกุลศรี อ.ปัญจมา เปมะโยธิน
188 อ.ปัญจมา เปมะโยธิน อ.ปัญจมา เปมะโยธิน วารุณี คงยัง
จิราภรณ์ คุ้มรักษา
2/2552 คุณอดุลย์ อุดมเลิศลักษณ์ อ.ชาญชัย ประคินกิจ
189 Self Drive To Malaysia บริษัทเอี่ยมทัวร์แอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด จินตวิทย์ ชอบสงบ 2/2552 คุณเมธินี แซ่เจียม อ.ชาญชัย ประคินกิจ
190 ลูกประคบกุหลาบมอญ บริษัท อรุษยา สปา จำกัด โรงแรม โรสการ์เด้น น.ส.อรพิน ถาวรพจน์ 2/2552 คุณสิรินธร สกุลศรี อ.ปัญจมา เปมะโยธิน
191 คู่มือการใช้โปรแกรม EASYFO แผนก Front Office โรงแรม พีชฮิลล์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อภิญญา คุ้มเจริญ
จิรภรณ์ บาเพ็ญสุข
2/2551 คุณสุพิ มนตรีรัตน์ อ.มาโนช พรหมปัญโญ
192 การจัดอันดับอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นที่นิยมและไม่เป็นที่นิยม 5 อันดับของโรงแรมในช่วง High season โรงแรม พีชฮิลล์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท นายอิสรา บุญนากร
น.ส.เสาวนีย์ เกตุมณี
น.ส.นุชจรี มีสุข
น.ส.ศศิวิมล สุขม่วง
2/2551 MR. Sura อ.มาโนช พรหมปัญโญ
193 ทัศนคติและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อโรงแรม โรงแรม แกรนด์ เดอ วิลล์ นางสาวพรรณิภา บริรักษ์
นางสาวสุนทรี ปานผลานนท์
2/2551 คุณชาลี จันปรุงตน อ.นันทิรา ภูขาว
194 พฤติกรรมของลูกค้าที่มาใช้บริการในห้องอาหารของโรงแรม โรงแรม แกรนด์ เดอ วิลล์ นฤมล แช่มชูกุล
อภิญญา อนันตศิริ
ญาดา เปล่งปลั่งศรี
2/2551 คุณสมาน มั่งมี อ.เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์
195 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ บริษัท ริชชี่ ทราเวล จากัดในทวีปเอเชีย บริษัท ริชชี่ ทราเวล จากัด นันทา พุฒแก้ว
สาธินี ศรีแสง
2/2551 คุณเกรียงไกร ตั้งมั่นสุจริตกุล อ.ญาดานันทน์ กวยรักษา
196 ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อเหตุการณ์ปิดสนามบิน บริษัท Nice Place Tour & Travel จิราพร อ่าบางพลี
สมชัย สายสุวรรณน
2/2551 คุณเนตรนภา ใจมูล อ.จตุรพร สมพอง
197 แรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลังเหตุการณ์การปิดสนามบิน บริษัท Nice Place Tour & Travel สวัสดิรัช สังข์ประไพ
ณัฐพล อังศุธีรกุล
ยุพิน วนารักษ์ตระกูล
2/2551 คุณเนตรนภา ใจมูล อ.ญาดานันท์ กวยรักษา
198 ความแตกต่างของการบริการในห้องอาหารตึกกรุงเทพวิว กับห้องอาหารตึกแชงกรีล่าวิว โรงแรมแชงกรี - ลา สิทธาภรณ์ โกศะโยดม 2/2551 คุณนัฐชา เพชรนัน อ.สมภพ ชาตวนิช
199 การเปรียบเทียบสถิติ การเข้าใช้บริการในห้องอาหารของลูกค้า ระหว่าง พ.ย., ธ.ค.50 กับ พ.ย.,ธ.ค.51 ของโรงแรมสยามซิตี้ โรงแรมสยามซิตี้ เพ็ญประภา สาลี 2/2551 คุณญาณิศา สุทธิทิพย์ อ.สมภพ ชาตวนิช
200 คุณภาพการให้บริการของโรงแรมทริปเปิ้ลทู สีสม บูติคตามทัศนะของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานคร โรงแรมนารายณ์ อังคณา มาแขก
2/2551 คุณลักษณา กุลชวนชัย อ.มัสลิน วุฒิสินธุ์
201 ผลสารวจความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการโรงแรมหลับดี โรงแรมนารายณ์ วรรณฤดี เขียวเมืองน้อย
จารุวรรณ ลาภอรุณลือเดช
2/2551 คุณจิราพัชร เชิดชูเจริญชัย อ.เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์
202 คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมภายในห้องอาหาร และ Banquet โรงแรมนารายณ์ ยุภาพร ดอกพรมลา
เอกพันธ์ อนุกูลสมบูรณ์
2/2551 คุณสมศักดิ์ แสงเป่า อ.สมภพ ชาตวนิช
203 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัท ครัวการบินกรุงเทพฯ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด ประณิตา รุนิล
พิมพ์พักตร์ ผิวผ่อง
จงรัก ลีลาปิยะนาถ
ดวงพร วิริยะยุทธการกุล
ณัฐธีร์ คงสินพิพัฒน์
นภัสสร อุบลมณี
แพรวศรินทร์ สุขมณีใส
2/2551 คุณพัชรี แช่มช้อย อ.สรธร อุ่นอารมย์
204 ผลสำรวจแนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวของ บริษัท ทรานส์ แอม เอมิวชั่น จำกัด American Airlines ธนาพล วิบูลย์จันทร์
นวพล งามเลิศวงศ์
2/2551 คุณอภิลักษณ์ เสวิกุล อ.นันทิรา ภูขาว
205 กรุ๊ปเหมา Hong - Kong 4 วัน บริษัท เบิร์ดไลน์ แทรเวล จำกัด บุปผา เฮียงคำซาว
พัฐฎ์สุดา เชียวโภคาทรัพย์
2/2551 คุณวิภาวดี สืบวงรุ่ง
คุณสุภาภรณ์ ภูหมั่นกอง
อ.ชาญชัย ประคินกิจ
206 สำรวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและความพึงพอใจของลูกค้า บริษัท เบิร์ดไลน์ แทรเวล จำกัด วรยุทธ เอื้อพรศิริกุล
ภัทรา ศรัทธาทิพย์
นเรศ จันทร
2/2551 คุณชัยกร เหล่าพูนทรัพย์ อ.ชาญชัย ประคินกิจ
207 การสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อบริษัท โคล่าทัวร์ กรณีศึกษาเส้นทางต่าง ๆ ภายในประเทศ บริษัท โคล่า ทัวร์ จำกัด อรทัย ศรีชัยธนุสร
กิตติพัฒน์ สมพร
ขวัญชนก ศิริศุภเชษฐ
2/2551 คุณฬุลยา โก๊ะเจริญ อ.ชาญชัย ประคินกิจ
208 ขั้นตอนและกระบวนการทำทัวร์กรุ๊ปเหมา บริษัท เฟิร์สท เวิล์ด ทัวร์ จำกัด จรีวรรณ ภัทรธีรนนท์ 2/2551 คุณชัยพร ศุภนิมิตวิเศษกุล อ.มัสลิน วุฒิสินธุ์
209 การวิเคราะห์ความต้องการการท่องเที่ยวของลูกค้าและการโปรโมทการตลาด บริษัท เฟิร์สท เวิล์ด ทัวร์ จำกัด มะลิมล ไสยะลา 2/2551 คุณชัยพร ศุภนิมิตวิเศษกุล อ.มัสลิน วุฒิสินธุ์
210 การปฏิบัติงานในแผนก Operation บริษัท เอส เอ็ม ไอ แทรเวล จำกัด อัมภาพรรณ แซ่โค้ว 2/2551 คุณปุญชรัสม์ บุญใจ อ.จตุรพร สมพอง
211 การยื่นวีซ่าแถบอินโดจีน บริษัท พราวด์ ฮอลิเดย์ แอนด์ ทัวร์ นัฐพร พุ่มโลก 2/2551 คุณวุฒิชัย ภิญโญ อ.จตุรพร สมพอง
212 การถนอมอาหารด้วยวัตถุดิบที่เหลือใช้จากไส้มะเขือเทศ Millennium Hilton Bangkok Hotel ณัฐฐาพร ป่าสนธ์
สุดาทิพย์ แซ่แต้
วิภาดา ตั้งตระการ
2/2551 คุณสิริกาญจน์ สิริกุลตราสิน อ.นันทิรา ภูขาว
213 คู่มือนักศึกษาฝึกงานสำหรับแผนกจัดเลี้ยงโรงแรมรอยัลริเวอร์ โรงแรมรอยัลริเวอร์ สรัญญา พ่วงยิ่ง
พรพรรณ อินทะมนต์
พรทิพย์ คุ้มตะโก
2/2551 คุณวิโรจน์ บุญเนือง อ.สมภพ ชาตวนิช
214 การวิเคราะห์การฝึกอบรมภายในแผนก (on the job Training) ของโรงแรมซิกส์เซ้นส์เซส ไฮเวย์ แอนด์ เอวาซอน หัวหิน เอวาซอน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา เพชรรัตน์ งดงาม 2/2551 คุณจิตติมา ยุ่นประยงค์ อ.เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์
215 New Menu เอวาซอน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา ธิดารัตน์ เชิดฉิ่ง
ธาริณี พุ่มสง
2/2551 คุณฐิติพร เขียวสุภาพ อ.เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์
216 การปรับปรุงรูปแบบเมนู Cocktail ของ Beach Bar Hua Hin Marriott Resort & Spa กนกวรรณ ยอดแก้ว 2/2551 คุณธัญญารัตน์ ศรีสวัสดิ์ อ.มาโนช พรหมปัญโญ
217 การปรับปรุงรูปแบบเมนูของ Marriott Caf'e Hua Hin Marriott Resort & Spa ศุภมาส สุขโข
สุทธินี ปั่นเทียนทอง
2/2551 คุณอนิรุธ เจริญลาภ อ.มาโนช พรหมปัญโญ
218 คู่มือการฝึกอบรมพนักงาน Bangkok Marriott Resort & Spa ชไมพร บุญเฉื่อย 2/2551 คุณดวงกมล เพ็ญพงศ์ อ.เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์
219 Bakery Secrets Bangkok Marriott Resort & Spa นาตยา ดาราโชติ 2/2551 คุณดวงกมล เพ็ญพงศ์ อ.เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์
220 ขั้นตอนการทำบัญชี Bangkok Marriott Resort & Spa เบญจวรรณ ทองสุข 2/2551 คุณดวงกมล เพ็ญพงศ์ อ.เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์
221 การวิเคราะห์ระบบการจัดทัวร์ภายในประเทศและต่างประเทศ บริษัท เวิลด์ สปิริต ออนทัวร์ วิรุมาศ วิชพล
ดวงกมล ชุนไธสงค์
พัชรี เกิดเจริญพร
เจษฎา เรียบร้อย
2/2551 คุณราชัน อาจพงษ์ อ.มัสลิน วุฒิสินธุ์
222 การวิเคราะห์การปฏิบัติและดูแลผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (International Departure passenger Handling) Swiss Airlines ลักษณา ภุมรินทร์
กิตติ ศิริบุญ
2/2551 คุณสุชัญญา ศรีธูป อ.สรธร อุ่นอารมย์